Sunday, January 9, 2011

To Do List

२०११ सालच्या सर्वांना शुभेच्छा!

कार्यालयीन काम करताना एक सवय लागून गेली, ती म्हणजे प्रत्येक दिवशी आपल्यासमोर असलेल्या कामाची यादी बनविणे. दररोज काम सुरु करण्याआधी या यादीकडे लक्ष द्यायचे. त्यातील कामांना प्राधान्य प्रदान करून त्यानुसार ही कामे पार पडण्याचा प्रयत्न करायचा. कामकाजाची वेळ संपली की या यादीतील अपूर्ण कामांकडे नजर फिरवायची आणि मग ती कामे दुसर्या दिवशी पुढे ढकलता येतील की नाही याचा निर्णय घ्यायचा, काही न ढकलता येण्याजोगी कामे असल्यास कार्यालयात थांबायचे किंवा घरी काम घेवून यायचे. कार्यालय आणि घरगुती आयुष्य यात समन्वय साधायचा प्रयत्न करायचा. यात कौशल्याच्या दोन गोष्टी, १> समोरील बर्याच कामांना योग्य प्राधान्य प्रदान करणे २> दिवस अखेरीस कोठे थांबायचे याचा निर्णय घेणे.

हीच बाब काही प्रमाणात मग घरी लागू होते. बाजारात जाताना भाज्यांची यादी बनविणे आणि बरेच काही..असेच आयुष्य पुढे जात राहते, दिवस, महिने, वर्ष भराभर निघून जातात.

कधीतरी या जीवनातून फुरसतीचा क्षण मिळतो. मग डोळ्यासमोर येते ती आयुष्यातील 'TO DO LIST' . ही बहुदा मनातच असते. यात असतात आपली काही स्वप्ने, एका निर्मनुष्य जागी जावून निसर्गाच्या सानिध्यात राहायचे वेड, कोणाला सांगायच्या राहून गेलेल्या काही गोष्टी आणि बरेच काही. परंतु इथे मात्र ही कामे पार पाडण्यासाठी दुसरा दिवस येणार नसतो, ही 'TO DO LIST' carry forward करण्यासाठी नसते. पण इथेही वरती नमूद केलेल्या कौशल्याच्या दोन गोष्टी लागू होतात. १> आयुष्यातील कोणत्या गोष्टीला किती महत्व द्यायचे आणि २> दैनंदिन 'To Do List' मध्ये कोठे थांबून केव्हा ह्या मनातील 'To Do List' च्या हाकेला साद द्यायची!

आहे का अशी तुमची 'To Do List'?